2/การคัดเลือก

เมื่อสกัดเพชรออกจากหินหรือคิมเบอร์ไลต์แล้ว เจ้าหน้าที่คัดแยกจะประเมินเพชรแต่ละเม็ดตามคุณลักษณะตามธรรมชาติ โดยพิจารณาจากสี ขนาด และรูปทรง การวิเคราะห์นี้ต้องอาศัยทักษะขั้นสูงและการฝึกฝนนานนับปี

กลุ่มบริษัทเจียระไนเพชรจะซื้อเพชรดิบตามจำนวนที่ได้รับอนุญาตมาจากแหล่งต่างๆ ซึ่งรวมถึงกลุ่มบริษัท De Beers  

การคัดเลือก

เรียนรู้เพิ่มเติม

3/การเจียระไนและการขัดแต่ง