ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ใช้บังคับกับการใช้งานของเว็บไซต์นี้
(ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อเดือนกันยายน 2014)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ("ข้อกำหนด") พร้อมด้วยเอกสารอ้างอิงภายใน ถือเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายที่ควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ซึ่งดำเนินการโดย Forevermark Limitedwww.forevermark.com รวมถึงเว็บไซต์ออนไลน์และบนโทรศัพท์มือถืออื่นใดซึ่งดำเนินการโดย Forevermark Limited ที่เกี่ยวข้องกับ www.forevermark.com (รวมเรียกว่า "เว็บไซต์")  Forevermark Limited เป็นบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ภายใต้หมายเลขบริษัท 06501918 ซึ่งมีที่อยู่ที่จดทะเบียนคือ 17 Charterhouse Street, London, EC1N 6RA หมายเลข VAT ของเราคือ GB243565264

การอ้างอิงถึง 'ของเรา' หรือ 'เรา' ทั้งหมดภายในข้อกำหนดเหล่านี้จะถือว่าเป็นการอ้างอิงถึง Forevermark Limited

การใช้งานเว็บไซต์ (ซึ่งรวมถึงการเข้าถึง การดู หรือการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์) เป็นการยืนยันข้อตกลงโดยไม่มีเงื่อนไขของคุณที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้และจะขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อย่างต่อเนื่องของคุณ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้โดยการแก้ไขเพจนี้ในเวลาใดก็ตาม และหากคุณมีการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนื่องภายหลังจากการแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์แล้ว เราจะถือว่าคุณให้การยอมรับข้อกำหนดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ข้อกำหนดที่ปรับปรุงใหม่จะมาแทนที่ข้อกำหนดฉบับก่อนหน้าทั้งหมด โปรดตรวจสอบเพจนี้เป็นประจำเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราได้ทำขึ้น เนื่องจากจะมีผลผูกมัดตัวคุณ 

หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์นี้

1. ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

ข้อกำหนดเหล่านี้อ้างอิงถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ ซึ่งจะมีผลต่อการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

•  นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ซึ่งถือข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ซึ่งเราเก็บรวบรวมมาจากคุณหรือที่คุณให้แก่เรา เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยินยอมให้มีการประมวลผลดังกล่าวและคุณรับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้นั้นถูกต้อง

•  นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา ซึ่งกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตและที่ไม่ได้รับอนุญาต เมื่อมีการใช้งานเว็บไซต์ คุณจะต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

2. การเข้าถึงเว็บไซต์

จะมีการอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์เป็นการชั่วคราวและเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ในบางครั้ง ตลอดจนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ระงับหรือเพิกถอนเนื้อหาทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. สิทธิ

สิทธิทั้งหมดในข้อความและเนื้อหาทั้งหมด (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ ภาพ เว็บเพจ เสียง ซอฟต์แวร์ (ซึ่งรวมถึงรหัส อินเทอร์เฟซ และโครงสร้างเว็บไซต์) และวิดีโอ ตลอดจนรูปลักษณ์และความรู้สึก การออกแบบและการผสมผสานของสิ่งที่กล่าวมา) บนเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา คุณสามารถดูเว็บไซต์นี้และเรายินดีให้คุณสั่งพิมพ์สำเนาถาวรของเนื้อหาบนเว็บไซต์เพียงเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลตามกฎหมาย ซึ่งไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ การคัดลอกอื่น ๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สำเนาถาวร หรือรูปแบบอื่น เป็นสิ่งต้องห้าม และอาจเป็นการละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่น ๆ ทั่วโลก คุณยอมรับว่าคุณได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อความและ/หรือเนื้อหานี้เฉพาะตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้เท่านั้น หรืออีกนัยหนึ่งคือ ตามที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือผู้ออกใบอนุญาตของเรา และนอกเหนือจากนี้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่คัดลอก จำลองแบบ ส่งผ่าน จัดแสดงในที่สาธารณะ แจกจ่าย ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ปรับเปลี่ยน แปล แก้ไข รวมชุด ผสาน แบ่งปัน หรือทำให้พร้อมใช้งานแก่บุคคลใด หรือสร้างงานดัดแปลงข้อความหรือเนื้อหาดังกล่าวหรือใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน คุณจะไม่เสนอขายหรือแจกจ่ายส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาเว็บไซต์ผ่านสื่อใด ๆ คุณจะต้องไม่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงการทำงานหรือการใช้งานเว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่งด้วยวิธีการหรืออุปกรณ์ใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การส่งสแปม การแฮก การอัปโหลดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือระเบิดเวลา หรือวิธีการอื่นใดที่ต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยบทบัญญัติใด ๆ ในข้อกำหนดเหล่านี้

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

เราเป็นเจ้าของและ/หรือผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตของเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายการออกแบบ สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูลทั้งหมด และทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือมีอยู่ภายในเว็บไซต์ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นอย่างชัดเจน การใช้งานเว็บไซต์ไม่เป็นการมอบสิทธิ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ หรือใบอนุญาตใด ๆ ของทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ดังกล่าวที่คุณอาจเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ให้แก่คุณ นอกจากจะมีการระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ การใช้งานหรือการจำลองแบบทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด นอกจากจะมีการระบุไว้ในข้อกำหนดเหล่านี้ ไม่มีสิ่งใดที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ควรได้รับการตีความว่าเป็นการอนุญาตหรือให้สิทธิใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยนัย การถูกตัดบท หรืออื่นใด ในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือโลโก้ใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน หรือไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบุคคลภายนอกอื่น ๆ ดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือโลโก้ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ การใช้งานเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการหรือโลโก้ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ของคุณ เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด นอกจากจะมีการระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้

5. ไม่มีการรับประกัน

เว็บไซต์นี้ (ซึ่งรวมถึงข้อมูล เนื้อหา ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นใดที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้) มีการจัดเตรียมให้ "ตามสภาพจริง" "มีความบกพร่อง" และ "ตามที่มี" โดยไม่มีการรับประกันในรูปแบบใด ๆ    เรายกเว้นเงื่อนไข การรับประกัน การแทนทั้งหมด หรือเงื่อนไขอื่น ๆ ซึ่งอาจจะนำมาใช้กับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ตามเท่าที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

โปรดทราบว่าเราไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกพันที่จะต้องปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน และเนื้อหาดังกล่าวอาจจะล้าสมัย ณ เวลาใดก็ตาม เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์จะไม่มีข้อผิดพลาดหรือการละเว้น เราจัดเตรียมเว็บไซต์ "ตามสภาพจริง" และไม่มีการรับประกันในรูปแบบใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

เราไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัส แม้ว่าเราจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมในการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ แต่คุณรับทราบว่าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เป็นสื่อที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และเราไม่สามารถรับประกันได้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์ลงบนเว็บไซต์หรือส่งผ่านเว็บไซต์จะปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

เว็บไซต์นี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางครั้งเนื่องจากการบำรุงรักษาหรือการทำงานที่ผิดปกติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือด้วยเหตุผลอื่น ๆ และเราจะไม่รับผิดต่อคุณหากเว็บไซต์นี้ไม่สามารถใช้งานได้ด้วยเหตุผลใด ๆ ณ เวลาใดก็ตาม

หากคุณไม่พึงพอใจในเว็บไซต์ ทางแก้เพียงวิธีเดียวของคุณคือการยุติการใช้งาน

6. บริการจากบุคคลภายนอก

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะไม่รับผิดชอบเว็บไซต์เหล่านี้หรือเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์ การรวมลิงก์ใด ๆ ดังกล่าวไว้บนเพจของเราไม่ถือเป็นการสนับสนุน หรือการเป็นตัวแทนหรือการรับประกันเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือผู้ดำเนินการของเว็บไซต์ดังกล่าว คุณควรพิจารณานโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดในการใช้งานของเว็บไซต์อื่น ๆ เนื่องจากเราไม่มีการควบคุมข้อมูลที่ส่งไปหรือที่เก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ เราจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ แม้ว่าจะคาดการณ์ได้ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้ หรือการดำเนินการและการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลจากลูกค้าของเว็บไซต์ใด ๆ ที่เว็บไซต์ของเราเชื่อมโยงหรืออ้างอิงถึง

7. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของเรา

คุณอาจจะทำการเชื่อมโยงมายังโฮมเพจของเรา โดยมีเงื่อนไขว่าคุณดำเนินการเช่นนั้นได้ในทางที่สอดคล้องกับข้อกำหนดและถูกกฎหมาย ตลอดจนไม่สร้างความเสียหายหรือใช้ประโยชน์จากชื่อเสียงของเรา คุณไม่ได้รับอนุญาตให้แบ่งเฟรมหรือเชื่อมโยงเว็บไซต์นี้แบบเจาะลึก เว็บไซต์ที่คุณทำการเชื่อมโยงมาจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเราและกฎหมายที่บังคับใช้ทุกประการ คุณต้องไม่สร้างลิงก์ในลักษณะที่แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุน ความสัมพันธ์ หรือการอนุมัติในส่วนของเราซึ่งไม่เป็นความจริง

8. ความรับผิดชอบของคุณ

คุณควรตรวจสอบข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอกับแหล่งข้อมูลอิสระที่เหมาะสมและ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจก่อนที่จะดำเนินการหรือเชื่อถือข้อมูล คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสสำหรับเนื้อหาใด ๆ ที่ดาวน์โหลดมาจากเว็บไซต์นี้และรับรองความเข้ากันได้ของซอฟต์แวร์ดังกล่าวกับอุปกรณ์ของคุณ ในสถานการณ์ที่คุณให้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกใด ๆ แก่เรา คุณรับประกันว่าคุณได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกผู้นั้นในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและบุคคลภายนอกได้รับการแจ้งให้ทราบ และยอมรับ  นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ของเรา และการใช้งานข้อมูลดังกล่าวซึ่งเราอาจดำเนินการ  นอกจากนี้คุณยังควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่คุณให้ไม่มีเนื้อหาใดต้องห้ามตามกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เราอาจประสบหากคุณละเมิดการรับประกันนี้

หากคุณเลือกหรือได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้ รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของเรา คุณต้องรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ คุณต้องไม่เปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลภายนอก หากคุณทราบหรือสงสัยว่าบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คุณทราบรหัสประจำตัวผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีได้ที่ support@forevermark.com

9. การยกเว้นความรับผิด

ไม่มีบทบัญญัติใดในข้อกำหนดเหล่านี้ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราสำหรับการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บส่วนบุคคลที่เกิดจากความประมาทของเรา หรือการทุจริตหรือการแถลงข้อความเท็จเพื่อการหลอกลวงของเรา หรือความรับผิดอื่นใดที่ไม่สามารถได้รับการยกเว้นภายใต้กฎหมายประเทศอังกฤษหรือกฎหมายที่ใช้บังคับอื่น ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว เราจะไม่รับผิดใด ๆ สำหรับการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายใด ๆ ที่คุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ประสบไม่ว่าจะในสัญญา การละเมิด (ซึ่งรวมถึงความประมาท) การละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือแม้ว่าจะคาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณหรือการมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้

•  การใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์ของเรา
•  ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่คุณอาจดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ หรือ
•  การใช้งานหรือการให้ความเชื่อถือในเนื้อหาใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

หากคุณเป็นผู้ใช้งานทางธุรกิจ โปรดทราบว่าเราจะไม่รับผิดเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับสิ่งต่อไปนี้

•  การสูญเสียกำไร การขาย ธุรกิจ หรือรายได้
• การหยุดชะงักทางธุรกิจ
• การสูญเสียเงินสะสมที่คาดไว้
• การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าความนิยมหรือชื่อเสียง หรือ
• การสูญเสียหรือความเสียหายทางอ้อมหรือเป็นผลสืบเนื่อง

หากคุณเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค โปรดทราบว่าเราจัดเตรียมเว็บไซต์ของเราสำหรับการใช้งานภายในประเทศและการใช้งานส่วนตัวเท่านั้น คุณตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจใด ๆ และเราไม่มีความรับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักทางธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจใด ๆ

เราจะไม่รับผิดต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากไวรัส การโจมตีเพื่อให้ระบบไม่สามารถให้บริการได้ หรือสิ่งที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยีอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลหรือเนื้อหาที่เป็นกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์ของเราหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ หรือบนเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

เราจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการโฮสติ้ง เซิร์ฟเวอร์ หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์หรือบริการโทรศัพท์ หรืออันตรายหรือความเสียหายใด ๆ ต่อคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ของผู้ใช้หรือบุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องหรือที่เกิดจากการใช้งานหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บไซต์นี้ หรือที่เกี่ยวข้องหรือที่เกิดจากการใช้งานหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาโดยทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ต

เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ต่างและควบคุมเฉพาะการใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิดการรับประกันใด ๆ ที่คุณได้ดำเนินการซึ่งคุณตกลงที่จะชดเชยให้แก่เรา (หากคุณเป็นผู้บริโภค ก็หมายความว่าในกรณีที่คุณได้ยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ) และคุณยอมรับว่าคุณจะให้ความร่วมมือกับเราอย่างเต็มที่เมื่อเราแก้ต่างการใช้สิทธิเรียกร้องเหล่านั้น

10. ข้อมูลที่ส่งมาจากคุณ

ในกรณีที่คุณทำการใช้งานคุณสมบัติซึ่งช่วยให้คุณสามารถอัปโหลดเนื้อหาให้แก่เราหรือเว็บไซต์ หรือทำการติดต่อกับผู้ใช้อื่น ๆ ของเว็บไซต์ คุณจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา

คุณรับประกันว่าการมีส่วนร่วมดังกล่าวใด ๆ เป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น และคุณจะต้องรับผิดต่อเราและชดเชยให้แก่เราสำหรับการละเมิดการรับประกันใด ๆ หากคุณเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เราต้องประสบซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดการรับประกันของคุณ เรามีสิทธิ์ที่จะลบเนื้อหาหรือโพสต์ใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นบนเว็บไซต์ หากเราพิจารณาเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา

เนื้อหาทั้งหมด ไม่ว่าจะโพสต์แบบเปิดเผยหรือส่งผ่านเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหาดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว เราอาจจะไม่ตรวจสอบหรือควบคุมเนื้อหาที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์โดยผู้ใช้ และเราไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหาดังกล่าวได้ การใช้งานหรือพึ่งพาเนื้อหาหรือข้อความของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่โพสต์ผ่านเว็บไซต์หรือที่คุณได้รับผ่านทางเว็บไซต์ถือเป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง

เราไม่รับรอง สนับสนุน เป็นตัวแทน หรือรับประกันความสมบูรณ์ ความเป็นจริง ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใด ๆ หรือข้อความอื่น ๆ ที่โพสต์ลงบนเว็บไซต์หรือรับรองความคิดเห็นใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ คุณเข้าใจดีว่าเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ คุณอาจพบเนื้อหาที่อาจเป็นการล่วงละเมิด เป็นอันตราย ไม่ถูกต้อง หรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ หรือในบางกรณี เป็นการโพสต์ที่แสดงข้อมูลอย่างผิด ๆ หรือการโพสต์หลอกลวง ไม่มีสถานการณ์ใดที่เราจะต้องรับผิดชอบ หรือรับผิดต่อคุณหรือบุคคลภายนอกใด ๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของเนื้อหาใด ๆ ที่โพสต์โดยคุณหรือผู้ใช้เว็บไซต์รายอื่นใด หรือการสูญเสียหรือความเสียหายในรูปแบบใด ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใด ๆ หรือข้อความอื่น ๆ ที่โพสต์ ที่อีเมล ที่ส่งผ่าน หรือที่ทำให้มีอยู่บนเว็บไซต์

11. สิทธิในใบอนุญาตที่คุณมี

เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นการเฉพาะ เราจะไม่เรียกร้องหรือไม่ประสงค์ที่จะได้รับข้อมูลซึ่งเป็นความลับ ซึ่งต้องปกปิด หรือซึ่งมีกรรมสิทธิ์ใด ๆ หรือเนื้อหาอื่น ๆ จากคุณผ่านทางเว็บไซต์ บริการใด ๆ ของเว็บไซต์ ทางอีเมล หรือในทางอื่นใด ดังนั้น เราจึงขอให้คุณอย่าส่งเนื้อหาเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นต้นฉบับใด ๆ เช่น การออกแบบ รูปถ่าย ภาพวาด หรืองานศิลปะต้นฉบับที่คุณคาดว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือที่คุณต้องการจะเก็บไว้เป็นการส่วนตัว

หากคุณส่งข้อเสนอแนะ ความคิด บันทึก รูปถ่าย ภาพวาด แนวคิด หรือข้อมูลเชิงสร้างสรรค์อื่นใดให้แก่เรา (แต่ละกรณีและโดยรวมเรียกว่า "การนำเสนอ") แม้จะมีคำร้องขอจากเราไม่ให้คุณนำเสนอสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ หรือเนื้อหาในเชิงสร้างสรรค์อื่น ๆ ให้แก่เรา การนำเสนอนั้นจะได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ในแต่ละกรณี ไม่มีการนำเสนอใดอยู่ภายใต้ข้อผูกพันเกี่ยวกับความเชื่อมั่นใด ๆ ในส่วนของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อการใช้งานหรือการเปิดเผยใด ๆ ของการนำเสนอใด ๆ เราอาจจะใช้การนำเสนอใด ๆ โดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงการจำลองแบบ การเปิดเผย การส่ง การตีพิมพ์ การเผยแพร่หรือการโพสต์ และโดยนัยนี้ คุณจะสละ ถอน และยกเลิกเป็นการถาวรซึ่งการใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่าการใช้งานใดของการเสนอดังกล่าวละเมิดสิทธิใด ๆ ของคุณ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ธรรมสิทธิ์ สิทธิส่วนบุคคล สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สินหรือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่น ๆ สิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ หรือสิทธิในการได้รับเครดิตสำหรับเนื้อหาหรือความคิด

โดยนัยนี้ คุณให้สิทธิ แต่ไม่ใช่ข้อผูกพันแก่เราเป็นการถาวร ในการจำลองแบบ แก้ไข ดัดแปลง เผยแพร่ ให้อนุญาต โพสต์ ขาย แปล รวม สร้างงานดัดแปลง ใช้ประโยชน์ สื่อสาร หรือแจ้งให้สาธารณชนทราบ หรือใช้การเสนอนี้ในสื่อทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งที่ทราบแล้วในขณะนี้หรือที่จะวางแผนภายหลังจากนี้ในทุกหนทุกแห่งทั่วโลกและตลอดไป (หรือระยะเวลาสูงสุดตามที่อาจจะได้รับอนุญาตตามกฎหมายซึ่งใช้บังคับ) โดยไม่ต้องให้ค่าสิทธิ ค่าตอบแทน หรือเครดิตใด ๆ แก่คุณ เมื่อคุณส่งการนำเสนอให้แก่เว็บไซต์หรือเรา คุณได้รับประกันและแสดงให้เห็นว่าการเสนอดังกล่าวเป็นต้นฉบับของคุณและไม่ขัดหรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและสิทธิในการเผยแพร่ต่อสาธารณะและ/หรือสิทธิส่วนบุคคลใด ๆ  คุณยอมรับว่าคุณจะต้องรับผิดต่อเราและชดเชยให้แก่เราสำหรับการละเมิดการรับประกันดังกล่าว หากคุณเป็นผู้ใช้ที่เป็นผู้บริโภค หมายความว่าคุณจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เราต้องประสบซึ่งเป็นผลมาจากการละเมิดการรับประกันของคุณ   การนำเสนอให้แก่เว็บไซต์และ/หรือเรา จะไม่ได้รับการรับรองหรือส่งคืน คุณยอมรับและทราบดีว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้การนำเสนอใด ๆ ที่คุณส่งให้แก่เว็บไซต์หรือเรา และคุณไม่มีสิทธิบังคับให้มีการใช้งานดังกล่าว โดยนัยนี้ คุณรับทราบและยอมรับว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเราไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ ความสัมพันธ์ที่ได้รับความไว้วางใจ หรือความสัมพันธ์พิเศษอื่น ๆ และการตัดสินใจของคุณในการส่งเนื้อหาใด ๆ ให้แก่เราไม่ได้ทำให้เราอยู่ในฐานะที่มีความแตกต่างใด ๆ จากฐานะที่สมาชิกสาธารณะทั่วไปมี อันเนื่องมาจากการนำเสนอของคุณ

นอกจากนี้เรายังมีสิทธิที่จะเปิดเผยตัวตนของคุณให้แก่บุคคลภายนอกใด ๆ ซึ่งอ้างว่าเนื้อหาใด ๆ ที่คุณโพสต์บนเว็บไซต์เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลเหล่านั้น

คุณทราบดีและยอมรับว่าเรามีการเข้าถึงความคิด การออกแบบ และเนื้อหาอื่น ๆ ได้อย่างกว้างขวาง และความคิดใหม่ ๆ ถูกส่งเข้ามาหรือได้รับการพัฒนาโดยพนักงานของเราเองอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลหลายอย่างอาจจะเทียบเคียง คล้ายคลึง หรือเหมือนกันกับการนำเสนอของคุณในด้านโครงสร้าง การออกแบบ วัตถุประสงค์ รูปแบบ หรือในแง่มุมอื่น ๆ คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนใด ๆ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่คล้ายคลึงหรือเหมือนกันใด ๆ ดังกล่าวของเรา

ท้ายที่สุด คุณรับทราบว่าในการใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่คุณอาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของเราตามจริงหรือตามการกล่าวหา หรือการใช้ข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้แก่เว็บไซต์และ/หรือเรา หากมีความเสียหายซึ่งเป็นผลที่ก่อให้เกิดขึ้น ความเสียหายนั้นจะไม่สามารถแก้ไขได้ หรือไม่เพียงพอที่จะให้สิทธิแก่คุณในการได้รับการเยียวยาตามคำสั่งศาลหรือการเยี่ยวยาที่ยุติธรรมอื่น ๆ หรือไม่เพียงพอที่จะสั่งห้ามการแสวงหาผลประโยชน์หรือการใช้งานอื่น ๆ ของแพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใด ๆ ของเราที่อยู่บนพื้นฐาน หรือตามข้อกล่าวหาว่าอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลในทางใดทางหนึ่ง ทั้งนี้ สิทธิและการเยียวยาใด ๆ ของคุณในเหตุการณ์ใด ๆ ดังกล่าวจะถูกจำกัดอย่างเคร่งครัดให้เป็นสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายในการดำเนินการตามกฎหมาย หากมี วรรคนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่คุณอาจมีภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่คล้ายคลึงกัน ในขอบเขตที่สิทธิดังกล่าวไม่สามารถได้รับการยกเว้นได้

12. ข้อมูลของผู้ใช้

ในเวลาที่คุณใช้งานเว็บไซต์ คุณอาจจะได้รับการร้องขอเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เราเช่น ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณตามความหมายในกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ (ต่อไปนี้จะเรียกข้อมูลดังกล่าวเป็น "ข้อมูลของผู้ใช้") นโยบายการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลของผู้ใช้ดังกล่าวมีกำหนดไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ ของเรา คุณรับทราบและยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและเนื้อหาของข้อมูลผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

13. ข้อจำกัด การระงับ และการยกเลิก

เราอาจจำกัด ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน (ซึ่งรวมถึงสิทธิ์ในการปิดการใช้งานชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของคุณ) และ/หรือความสามารถในการใช้ประโยชน์จากบริการใด ๆ บนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงบริการเชิงโต้ตอบ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องด้วยเหตุผลใด ๆ หรือไม่มีเหตุผลใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะในกรณีที่เราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดนี้ไม่ว่าในเวลาใด ข้อจำกัด การระงับ หรือการยกเลิกใด ๆ ดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิใด ๆ ที่เราอาจจะมีต่อคุณในแง่ของการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณ โปรดทราบว่าเรามีความสามารถในการติดตามที่อยู่ IP ของคุณ และหากจำเป็น เราจะติดต่อ ISP ของคุณ ในกรณีที่มีความสงสัยว่ามีการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ เราจะตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ของคุณภายในดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว การตัดสินใจของเราถือเป็นที่สิ้นสุด มีผลผูกพัน และไม่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะคัดค้านหรืออุทธรณ์

14. การส่งเสริมการตลาด

ในบางครั้ง เว็บไซต์อาจจัดให้มีการชิงโชค การแข่งขัน หรือการส่งเสริมการตลาดอื่น ๆ ที่ต้องการให้คุณส่งข้อความหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณเอง โปรดทราบว่าการชิงโชค การแข่งขัน หรือการส่งเสริมการตลาดที่นำเสนอผ่านทางเว็บไซต์อาจจะและมักจะควบคุมด้วยข้อบังคับอีกฉบับหนึ่ง ซึ่งนอกเหนือไปจากการอธิบายเกี่ยวกับการชิงโชค การแข่งขัน หรือการส่งเสริมการตลาดดังกล่าวแล้ว อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติ เช่น ข้อจำกัดทางด้านอายุหรือพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เจาะจง ข้อกำหนดและเงื่อนไขซึ่งควบคุมการใช้งานข้อมูลที่คุณส่ง และการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกนำไปใช้ คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการอ่านข้อบังคับดังกล่าวเพื่อตรวจสอบว่าคุณต้องการและมีคุณสมบัติที่จะเข้าร่วม ลงทะเบียนและ/หรือป้อนข้อมูลหรือไม่ เมื่อคุณเข้าร่วมการชิงโชค การแข่งขัน หรือการส่งเสริมการตลาดอื่นใดดังกล่าว คุณได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามและยึดถือตามข้อบังคับดังกล่าวและการตัดสินใจของสปอนเซอร์ที่ระบุไว้ในข้อบังคับฉบับนั้น ซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันโดยสมบูรณ์

15. เบ็ดเตล็ด

ข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งรวมถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้  และนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคุณกับเราที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าว และใช้แทนที่คำสัญญา คำชี้แจง ข้อตกลง ถ้อยแถลง และความเข้าใจระหว่างเราซึ่งเกิดขึ้นก่อนหน้าทั้งหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น การที่เราไม่สามารถใช้หรือบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติของข้อกำหนดเหล่านี้ จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิหรือการละเว้นบทบัญญัติดังกล่าว ในกรณีที่ศาลซึ่งมีเขตอำนาจบังคับพบว่าบทบัญญัติใดในข้อกำหนดนี้ไม่มีผลบังคับใช้หรือเป็นโมฆะ แต่กระนั้น ทั้งสองฝ่ายยังคงยินยอมให้ศาลใช้ความพยายามในการทำให้มีผลบังคับตามเจตนาของแต่ละฝ่ายที่สะท้อนให้เห็นในบทบัญญัตินั้น ส่วนบทบัญญัติอื่น ๆ ในข้อกำหนดจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ คุณไม่สามารถโอนสิทธิหรือข้อผูกมัดของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ให้แก่บุคคลใดก็ตาม แต่เราอาจยกให้ มอบหมาย หรือโอนสิทธิและข้อผูกมัดของเราในแง่ของข้อกำหนดเหล่านี้ไปยังบุคคลภายนอก

16. กฎหมายและเขตอำนาจศาล

ศาลประเทศอังกฤษจะมีเขตอำนาจแบบไม่ผูกขาดเหนือการใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าชมเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม เรายังคงมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับคุณสำหรับการละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ในประเทศที่คุณพำนักหรือประเทศที่เกี่ยวข้องอื่นใด ข้อกำหนดเหล่านี้และข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดเหล่านี้ หรือหัวข้อหรือการสร้างข้อกำหนดเหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องที่ไม่อยู่ในสัญญา) จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศอังกฤษและเวลส์

17. ข้อมูลติดต่อ

Forevermark Limited, 17 Charterhouse Street, London EC1N 6RA. อีเมล: support@forevermark.com

Forevermark™, ®, The Diamond. The Promise.™, Forevermark Setting™, Encordia™ และ Millemoi™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ De Beers Group of Companies 

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ระบุข้อกำหนดระหว่างคุณกับเราเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ นโยบายนี้มีผลกับผู้ใช้และผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด การใช้งานเว็บไซต์หมายความว่า คุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายทั้งหมดที่อยู่ภายในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้) ซึ่งเป็นส่วนเสริมข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1. การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต

คุณอาจจะใช้งานเว็บไซต์เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

• ในทางใดก็ตามที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติใด ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับ
• ในทางใดก็ตามที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือหลอกลวง หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลบังคับที่ผิดกฎหมายหรือหลอกลวงใด ๆ
• เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำร้ายหรือพยายามที่จะทำอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดก็ตาม
• เพื่อส่ง รับอย่างจงใจ อัปโหลด ดาวน์โหลด ใช้งานหรือนำกลับมาใช้งานใหม่ซึ่งเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานเนื้อหาของเรา กรุณาอ้างอิงถึงข้อกำหนดสำหรับเว็บไซต์และ นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของเรา
• เพื่อส่งผ่าน หรือนำมาซึ่งการส่งโฆษณาหรือเนื้อหาส่งเสริมการตลาดอันไม่พึงประสงค์หรือไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หรือรูปแบบการชักชวนอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (สแปม)
• เพื่อส่งผ่านข้อมูลใด ๆ อย่างจงใจ ส่งหรืออัปโหลดเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส ม้าโทรจัน หนอนอินเทอร์เน็ต ระเบิดเวลา คีย์ล็อกเกอร์ สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ หรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่คล้ายคลึงกันซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีผลกระทบต่อการทำงานของฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ใด ๆ

ในการจัดเก็บ แสดง อัปโหลด แก้ไข สื่อสาร เผยแพร่ ส่งผ่าน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแบ่งปันข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์/สินค้า/รายการใด ๆ ซึ่ง (ก) เป็นของบุคคลอื่นและที่คุณไม่มีสิทธิใด ๆ ในการทำเช่นนั้น และ/หรือ (ข) เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ถูกต้อง

 นอกจากนี้คุณยังตกลง

• ที่จะไม่จำลองแบบ ทำซ้ำ คัดลอก หรือขายใหม่ซึ่งส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ที่เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อกำหนดของเรา
• ที่จะไม่เข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต แทรกแซง สร้างความเสียหาย หรือขัดขวาง
• ส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์
• อุปกรณ์หรือเครือข่ายใด ๆ ที่จัดเก็บเว็บไซต์
• ซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่ใช้ในการจัดเตรียมเว็บไซต์
• อุปกรณ์หรือเครือข่ายหรือซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่บุคคลภายนอกใด ๆ เป็นเจ้าของหรือใช้งาน

2. บริการเชิงโต้ตอบ

ในบางครั้งเราอาจจะให้บริการเชิงโต้ตอบบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง

• ห้องสนทนา

• กระดานข่าว

• ฟังก์ชันเนื้อหาที่สร้างขึ้นโดยผู้ใช้ (บริการเชิงโต้ตอบ)

ในกรณีที่เราให้บริการเชิงโต้ตอบใด ๆ เราจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่คุณเกี่ยวกับประเภทของบริการที่นำเสนอ แจ้งให้ทราบว่ามีการตรวจสอบหรือไม่ และรูปแบบของการตรวจสอบที่ใช้ (ซึ่งรวมถึงไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยมนุษย์หรือทางเทคนิค)

เราจะตัดสินใจว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้การตรวจสอบบริการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (ซึ่งรวมถึงประเภทของการตรวจสอบที่จะใช้) เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงเหล่านั้น อย่างไรก็ตาม เราไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดในการควบคุม ดูแลหรือตรวจสอบบริการเชิงโต้ตอบใด ๆ ที่เราจัดเตรียมให้บนเว็บไซต์ และเรายกเว้นความรับผิดของเราอย่างชัดแจ้งสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการเชิงโต้ตอบใด ๆ โดยผู้ใช้ซึ่งทำการฝ่าฝืนมาตรฐานเนื้อหาของเรา ไม่ว่าจะมีการตรวจสอบบริการหรือไม่ การใช้บริการเชิงโต้ตอบดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

การใช้บริการเชิงโต้ตอบใด ๆ ของเราโดยผู้เยาว์ต้องอยู่ภายใต้ความยินยอมของบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เยาว์นั้น เราแนะนำบิดามารดาที่อนุญาตให้บุตรของตนใช้บริการเชิงโต้ตอบว่าจำเป็นที่จะต้องสื่อสารกับบุตรเกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์ของตนเอง เนื่องจากการตรวจสอบนั้นไม่ใช่การป้องกันความผิดพลาดจากความเขลา ผู้เยาว์ที่มีการใช้บริการเชิงโต้ตอบใด ๆ ควรจะได้รับการเตือนให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาได้ ในกรณีที่เรามีการตรวจสอบบริการเชิงโต้ตอบ โดยปกติแล้วเราจะให้วิธีการติดต่อผู้ตรวจสอบแก่คุณ เมื่อมีความกังวลหรืออุปสรรคเกิดขึ้น

3. มาตรฐานเนื้อหา
มาตรฐานเนื้อหาเหล่านี้นำไปใช้กับเนื้อหาทั้งหมดที่คุณให้แก่เว็บไซต์โดยไม่มีข้อยกเว้น (การมีส่วนร่วม) และบริการเชิงโต้ตอบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาเหล่านั้น 

คุณจะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์ ตลอดจนการตีความตามตัวอักษรของมาตรฐานต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด มาตรฐานนี้นำไปใช้กับผลงานใด ๆ ในแต่ละส่วนตลอดจนการมีส่วนร่วมทั้งหมด

การมีส่วนร่วมจะต้อง
• มีความถูกต้อง (ในกรณีที่ระบุข้อเท็จจริง)
• เป็นไปตามความจริง (ในกรณีที่ระบุความคิดเห็น)
• สอดคล้องกับกฎหมายซึ่งใช้บังคับในประเทศใด ๆ ที่พวกเขาทำการโพสต์

การมีส่วนร่วมจะต้องไม่
• มีเนื้อหาใด ๆ ซึ่งเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลใด ๆ
• มีเนื้อหาใด ๆ ที่ลามก ล่วงละเมิด น่ารังเกียจ หรือยั่วยุโทสะ
• ส่งเสริมเนื้อหาทางเพศอย่างชัดเจน
• ส่งเสริมความรุนแรง
• ส่งเสริมการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความพิการ รสนิยมทางเพศ หรืออายุ
• ละเมิดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล หรือเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของบุคคลอื่นใด
• มีแนวโน้มที่จะหลอกลวงบุคคลใด
• เกิดขึ้นจากการละเมิดหน้าที่ตามกฎหมายใด ๆ ที่เป็นข้อผูกมัดของบุคคลภายนอก เช่น หน้าที่ตามสัญญาหรือหน้าที่ต่อความเชื่อมั่น
• ส่งเสริมกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใด ๆ
• เป็นการคุกคาม ละเมิด หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น หรือก่อให้เกิดความรำคาญ ความไม่สะดวก หรือความวิตกกังวลโดยไม่จำเป็น
• มีแนวโน้มที่จะคุกคาม ทำให้เสียใจ อับอาย ตื่นตกใจ หรือรบกวนบุคคลอื่นใด
• ถูกนำมาใช้เพื่อปลอมแปลงเป็นบุคคลใด ๆ หรือเพื่อบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับตัวตน หรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดของคุณ
• ให้ความรู้สึกว่าเป็นการมีส่วนร่วมที่มาจากเรา โดยไม่ใช่ความจริง
• สนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำที่ผิดกฎหมายใด ๆ เช่น (เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

 4. การระงับและการยกเลิก

เราจะตรวจสอบโดยการใช้ดุลยพินิจของเราว่าได้มีการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ผ่านการใช้งานเว็บไซต์หรือไม่ เมื่อมีการละเมิดนโยบายนี้เกิดขึ้น เราอาจดำเนินการตามที่เราเห็นว่าสมควร

การไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ถือว่าเป็นการละเมิดบทบัญญัติของข้อกำหนดในส่วนที่คุณได้รับอนุญาตให้มีการใช้งานเว็บไซต์ และอาจส่งผลให้เราดำเนินการต่อไปนี้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน

• การเพิกถอนสิทธิในการใช้งานเว็บไซต์โดยทันที เป็นการชั่วคราว หรือถาวร
• การลบโพสต์หรือเนื้อหาใด ๆ ที่คุณอัปโหลดลงบนเว็บไซต์โดยทันที เป็นการชั่วคราว หรือถาวร
• การออกหนังสือแจ้งเตือนถึงคุณ
• การดำเนินการทางกฎหมายกับคุณสำหรับการชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดบนพื้นฐานของค่าปรับ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ค่าธรรมเนียมในการจัดการและในทางกฎหมายที่เหมาะสม) อันเนื่องมาจากการละเมิด (หากคุณเป็นผู้บริโภค หมายความว่าคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการคืนสภาพของเราทั้งหมด)
• การดำเนินการทางกฎหมายเพิ่มเติมกับคุณ
• การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายเมื่อเราพิจารณาว่าเป็นสิ่งจำเป็น

เรายกเว้นความรับผิดสำหรับการกระทำซึ่งดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อการละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ การตอบสนองซึ่งอธิบายไว้ในนโยบายนี้ไม่มีข้อจำกัด และเราอาจจะดำเนินการอื่นใดที่เราเห็นว่าเหมาะสม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้

เราอาจมีการปรับปรุงนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้ในเวลาใดก็ตามโดยการแก้ไขเพจนี้ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อทำการโพสต์ลงบนเว็บไซต์ และหากคุณมีการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างต่อเนี่องภายหลังจากการแก้ไขใด ๆ ดังกล่าวเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์แล้ว เราจะถือว่าคุณให้การยอมรับการแก้ไขดังกล่าว เราคาดหวังให้คุณตรวจสอบเพจนี้ในเป็นครั้งคราวเพื่อรับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราได้ทำขึ้น เนื่องจากนโยบายนี้มีผลผูกมัดตัวคุณตามกฎหมาย บทบัญญัติบางส่วนซึ่งระบุไว้ในนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้นี้อาจจะถูกแทนที่โดยบทบัญญัติหรือประกาศซึ่งลงไว้ในที่อื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้