ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ใช้กับการใช้งานเว็บไซต์
(ปรับปรุงล่าสุด พฤษภาคม 2561)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ (“ข้อกำหนด”) และเอกสารต่างๆ ที่อ้างถึงในข้อกำหนดนี้ กำหนดรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขทางกฎหมายที่ใช้บังคับการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน อันประกอบด้วยเว็บไซต์ www.forevermark.com ของ De Beers Forevermark Limited และเว็บไซต์อื่นใดในระบบออนไลน์และเว็บไซต์ที่อยู่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ซึ่งบริหารจัดการโดย De Beers Forevermark Limited ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ www.forevermark.com รวมทั้งโดเมนของบริษัท www.forevermark.cn ที่ใช้ในประเทศจีน (เรียกรวมกันว่า “เว็บไซต์ของเรา”) De Beers Forevermark Limited เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศอังกฤษและเวลส์ ทะเบียนบริษัทเลขที่ 06501918 มีที่อยู่จดทะเบียนอยู่ที่ 20 คาร์ลตัน เฮาส์ เทอร์เรซ, ลอนดอน SW1Y 5AN เลขประจำตัวผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม GB243565264

การกล่าวถึง ‘ของพวกเรา/ของบริษัท’ ‘พวกเรา’ หรือ ‘เรา/บริษัท’ ทุกแห่งในข้อกำหนดฉบับนี้ให้ถือว่าเป็นการกล่าวถึง De Beers Forevermark Limited

การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งการเข้าถึง การดู หรือการลงทะเบียนเพื่อใช้งานเว็บไซต์ของเรา) เป็นการยืนยันข้อตกลงของท่านที่จะผูกพันตนต่อข้อกำหนดฉบับนี้อย่างไม่มีเงื่อนไข และขึ้นอยู่กับการที่ท่านยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้เสมอ

บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อกำหนดฉบับนี้ได้ตลอดเวลาโดยการแก้ไขหน้าเพจนี้ และการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป หลังจากที่ได้มีการประกาศข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวนั้นแล้ว ข้อกำหนดฉบับที่มีการปรับปรุงจะใช้แทนข้อกำหนดฉบับที่มีก่อนหน้าทุกฉบับ กรุณาตรวจสอบหน้าเพจนี้อยู่เป็นประจำเพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลผูกพันท่าน

หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านต้องไม่ใช้งานเว็บไซต์ของเรา

1. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดฉบับนี้อ้างถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมอื่นๆ ซึ่งใช้กับการใช้งานเว็บไซต์ของท่านด้วย ข้อกำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวได้แก่

นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและนโยบายเรื่องคุกกี้ของบริษัท ซึ่งระบุข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่บริษัทดำเนินการ ซึ่งบริษัทเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจากท่านหรือซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านจัดให้แก่บริษัท การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราเป็นการที่ท่านรับประกันความถูกต้องของข้อมูลทั้งปวงที่ท่านจัดให้

•  นโยบายการใช้งานในลักษณะที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy)ซึ่งกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ของเราในลักษณะที่ได้รับอนุญาตและในลักษณะที่ต้องห้าม เมื่อท่านใช้งานเว็บไซต์ของเรา ท่านต้องปฏิบัติตามนโยบายที่ว่านี้

2. การเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา

บริษัทอนุญาตให้เข้าถึงเว็บไซต์ของเราได้เป็นการชั่วคราว และบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเว็บไซต์ของเราได้เป็นครั้งคราว และอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหา หรือระงับ หรือนำเนื้อหาเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าว

3. สิทธิต่างๆ

สิทธิต่างๆ ทั้งปวงในสิ่งต่างๆ และเนื้อหาทั้งปวง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ รูปภาพ เว็บเพจ เสียง ซอฟต์แวร์ (รวมถึงรหัส (code) ส่วนที่มีไว้เพื่อให้ผู้ใช้งานใช้สั่งการใดๆ กับระบบบนหน้าเว็บไซต์ (interface) และโครงสร้างเว็บไซต์) และวีดิโอ และรูปลักษณ์และความรู้สึก การออกแบบ และการใช้สิ่งเหล่านั้นรวมกัน) ที่มีอยู่ที่หรือในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นของบริษัทหรือผู้อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิ ท่านสามารถแชร์สิ่งต่างๆ และเนื้อหาจากเว็บไซต์ของเราได้ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์โดยการใช้ปุ่มแชร์บนสื่อสังคมออนไลน์ (share) ที่จัดไว้ให้บนเว็บไซต์ของเราเท่านั้น และเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานของท่านที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ท่านทำขึ้นเป็นการส่วนตัว และไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าเท่านั้น ห้ามดาวน์โหลด หรือนำสิ่งต่างๆ และเนื้อหาในเว็บไซต์ของเราไปเผยแพร่ซ้ำ ส่งต่อ หรือทำซ้ำ หรือใช้ในลักษณะอื่นๆ ทั้งปวง ไม่ว่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เอกสาร หรือรูปแบบอื่นๆ และการกระทำดังกล่าวอาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆ ที่ใช้บังคับทั่วโลก ท่านตกลงว่าท่านได้รับอนุญาตให้ใช้สิ่งต่างๆ และ/หรือเนื้อหานี้ เท่าที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้เท่านั้น หรือตามที่บริษัทหรือผู้ที่อนุญาตให้บริษัทใช้สิทธิได้ให้อนุญาตไว้เป็นหนังสือโดยชัดแจ้งโดยประการอื่น และตกลงว่าท่านไม่สามารถคัดลอก ทำซ้ำ ส่งต่อ แสดงต่อหน้าสาธารณะ จำหน่ายจ่ายแจก ใช้ประโยชน์ในเชิงการค้า ปรับเปลี่ยน แปล เปลี่ยนแปลง รวมชุด รวมเข้าด้วยกัน แชร์ หรือทำให้ผู้อื่นมีโดยประการอื่นหรือสร้างสรรค์งานที่พัฒนาขึ้นมาจากเนื้อหาหรือสิ่งดังกล่าว หรือใช้เนื้อหาหรือสิ่งดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากบริษัทก่อน ท่านไม่สามารถเสนอขายหรือจำหน่ายจ่ายแจกส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ของเราหรือส่วนใดๆ ของเนื้อหาของเว็บไซต์ของเราผ่านสื่อ/ช่องทางใดๆ ท่านต้องไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือพยายามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติการของเว็บไซต์ของเรา หรือใช้เว็บไซต์ของเราไม่ว่าในวิธีการใดๆ ผ่านสื่อ/ช่องทาง หรือเครื่องมือใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การสแปม (spamming) การแฮ็ก (hacking) การอัพโหลดไวรัสคอมพิวเตอร์หรือสร้างความเสียหายเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง (time bombs) ในคอมพิวเตอร์ หรือวิธีการอื่นใดที่ห้ามไว้โดยชัดแจ้งในข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทเป็นเจ้าของและ/หรือเป็นผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตของบรรดาสิ่งต่อไปนี้ทั้งปวง กล่าวคือเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรูป สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูล และทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ปรากฎอยู่หรือมีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเว้นแต่จะระบุเป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง การใช้เว็บไซต์ของเราไม่ได้เป็นการให้สิทธิ กรรมสิทธิ์ ผลประโยชน์ หรือการอนุญาตใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ดังกล่าวที่ท่านอาจเข้าถึงบนเว็บไซต์ของเราให้แก่ท่านเว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ ห้ามใช้หรือทำซ้ำทรัพย์สินทางปัญญาในประการใดๆ เสียหายเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง (ป้งในข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ะ การสแปม การแฮ็ก ก่อใดๆ โดยเด็ดขาดยกเว้นตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อความใดบนเว็บไซต์นี้จะตีความ ไม่ว่าโดยปริยาย ตามหลักกฎหมายปิดปาก หรือโดยประการอื่นได้ว่าเป็นการให้อนุญาตหรือให้สิทธิใดๆ ในการใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ของเรา โดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นหนังสือจากบริษัทหรือโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าเป็นหนังสือจากบุคคลภายนอกอื่นใดที่อาจเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์นี้ ห้ามท่านใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ต่างๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเราเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฉบับนี้

5. ไม่มีการรับประกัน

บริษัทจัดให้มีเว็บไชต์นี้ (รวมถึงข้อมูล สิ่งต่างๆ  ข้อความ กราฟฟิก ลิงค์ใดๆ หรือสิ่งอื่นใดที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้) “ตามสภาพ” “พร้อมทั้งข้อบกพร่องทั้งปวง” และ “ตามที่มีอยู่” โดยไม่มีการรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ บริษัทยกเว้นเงื่อนไข การรับประกัน การรับรอง หรือข้อกำหนดอื่นๆ ทั้งปวงที่อาจใช้กับเว็บไซต์ของเราหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย เท่าที่กฎหมายอนุญาต

โปรดทราบว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ในการทำการปรับปรุงเนื้อหาให้เป็นปัจจุบัน (อัพเดท) แต่ประการใดทั้งสิ้น และไม่ว่าในเวลาใด เนื้อหาดังกล่าวอาจไม่ทันสมัยก็ได้ บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้ของเราหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์นี้จะปราศจากข้อผิดพลาดหรือไม่มีสิ่งที่ขาดหายไป บริษัทจัดให้มีเว็บไซต์ “ตามสภาพ” และไม่รับประกันไม่ว่าในลักษณะใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

บริษัทไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ของเราจะปราศจากไวรัส ถึงแม้ว่าบริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ อันสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ท่านรับทราบว่าอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สื่อ/ช่องทางที่มีความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ และบริษัทไม่รับประกัน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ว่าข้อมูลหรือสิ่งใดๆ ที่ท่านโพสต์บนเว็บไซต์หรือส่งผ่านเว็บไซต์ของเราจะปลอดภัยจากการเข้าถึงหรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เว็บไซต์ของเราอาจไม่มีพร้อมใช้เป็นครั้งคราว อันเนื่องมาจากการซ่อมบำรุงหรือการทำงานผิดปกติของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออันเนื่องมาจากเหตุผลอื่นๆ และบริษัทจะไม่ต้องรับผิดต่อท่าน หากเว็บไซต์ของเราไม่มีพร้อมใช้ไม่ว่าเวลาใดก็ตาม ไม่ว่าด้วยสาเหตุใด

หากท่านไม่พึงพอใจต่อเว็บไซต์ของเรา ท่านก็เพียงไม่ต้องใช้เว็บไซต์ของเราต่อไป

6. การบริการโดยบุคคลภายนอก

เว็บไซต์ของเราอาจมีลิงค์หรือการอ้างอิงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท บริษัทไม่รับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านั้นหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น การที่หน้าเพจต่างๆ ของบริษัทมีลิงค์ใดๆ ดังกล่าว ไม่ได้เป็นการอนุญาต รับรอง หรือรับประกันเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเว็บไซต์ดังกล่าว หรือผู้บริหารจัดการเว็บไซต์ดังกล่าวโดยบริษัทแต่อย่างใด ท่านควรตรวจดูนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์อื่นๆ เหล่านั้น เนื่องจากบริษัทไม่มีอำนาจควบคุมข้อมูลที่ส่งมาให้หรือที่เก็บโดยเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อค่าเสียหาย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่อาจเกิดจากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านั้น หรือต่อการกระทำ และการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าของเว็บไซต์ใดๆ ที่เว็บไซต์ของเราลิงค์หรืออ้างอิงไปถึง ถึงแม้จะสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ก็ตาม

7. การลิงค์มายังเว็บไซต์ของเรา

ท่านสามารถลิงค์มายังหน้าโฮมเพจ (homepage) ของบริษัทได้ โดยท่านต้องกระทำในวิธีที่ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย และไม่ทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหายหรือไม่เป็นการใช้ชื่อเสียงของบริษัทไปในทางที่ท่านได้ประโยชน์ ท่านต้องไม่ตัดส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ของเราไปไว้ที่เว็บของท่าน (frame) หรือลิงค์หน้าเพจด้านในของเว็บไซต์ของเราโดยข้ามหน้าแรกหรือข้ามสิ่งต่างๆ อื่นๆ ที่ปกติแล้วจะอยู่ที่หน้าเพจที่ระบุว่ามีการลิงค์หน้าเพจของเราไป (deep link) เว็บไซต์ที่ท่านลิงค์มาจะต้องเป็นไปตามนโยบายการใช้งานในลักษณะที่ยอมรับได้ของบริษัทและตามกฎหมายที่ใช้บังคับทุกประการ ท่านต้องไม่สร้างลิงค์ในลักษณะที่เป็นการระบุว่าได้รับอนุญาต มีความเกี่ยวข้อง หรือได้รับการอนุมัติที่เกี่ยวกับบริษัท โดยที่ไม่ได้เป็นเช่นนั้นแต่ประการใด

8. ความรับผิดชอบของท่าน

ท่านต้องตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ของเราเสมอ โดยตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลที่อิสระต่างๆ และ/หรือหน่วยงานที่มีอำนาจต่างๆ ก่อนที่จะทำการต่างๆ หรือยึดถือตามข้อมูลเหล่านั้น ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อการใช้ซอฟต์แวร์ตรวจสอบไวรัสสำหรับสิ่งใดๆ ที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์นี้ของเรา และต่อการดำเนินการให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ดังกล่าวใช้กับอุปกรณ์ของท่านได้ ในกรณีที่ท่านให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลภายนอกใดๆ แก่บริษัท ท่านรับประกันว่า ท่านได้รับความยินยอมจากบุคคลภายนอกรายนั้นเกี่ยวกับการเปิดเผยดังกล่าวแล้ว และท่านรับประกันอีกด้วยว่าบุคคลภายนอกเหล่านั้นได้รับแจ้งและตกลงเห็นชอบกับนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและนโยบายเรื่องคุกกี้ของบริษัท ตลอดจนเรื่องที่บริษัทอาจใช้ข้อมูลเหล่านั้นแล้ว ท่านควรตรวจสอบว่าข้อมูลที่ท่านให้นั้นไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่ใช้บังคับ ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ที่บริษัทอาจได้รับหากท่านกระทำฝ่าฝืนการรับประกันข้อนี้ หากท่านเลือกหรือได้รับรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หรือข้อมูลอื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของบริษัท ท่านต้องรักษาข้อมูลเหล่านั้นเป็นความลับ ท่านต้องไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านั้นต่อบุคคลภายนอก หากท่านทราบหรือสงสัยว่ามีผู้ใดก็ตามนอกเหนือจากตัวท่าน ทราบรหัสประจำตัวผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของท่าน ท่านต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีทางอีเมล support@forevermark.com

9. ข้อกำหนดยกเว้นความรับผิด

ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดนี้ที่เป็นการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของบริษัทสำหรับการเสียชีวิต หรือการบาดเจ็บของบุคคล อันเกิดจากการความประมาทเลินเล่อของบริษัท หรือการกระทำหลอกลวง หรือทำให้เข้าใจผิดในลักษณะที่เป็นการหลอกลวงของบริษัท หรือความรับผิดอื่นใดซึ่งไม่สามารถยกเว้นได้ตามกฎหมายอังกฤษหรือตามกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับ ตามเงื่อนไขดังที่กล่าวข้างต้นบริษัทจะไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อการสูญเสีย ค่าใช้จ่าย ความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในสัญญา ในการละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) การกระทำผิดหน้าที่ หรือในประการอื่น แม้ว่าจะคาดการณ์ล่วงหน้าได้ก็ตาม ที่ท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ ได้รับ อันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของเราโดยท่านหรือที่เกี่ยวกับ

 • การใช้เว็บไซต์ของเรา หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้
 • ซอฟต์แวร์ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่ท่านอาจดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ หรือ
 • การใช้หรือการยึดถือตามเนื้อหาใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา

หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่เป็นหน่วยงานธุรกิจ โปรดทราบว่า บริษัทจะไม่รับผิดโดยเฉพาะต่อเรื่องต่อไปนี้กล่าวคือ

 • การสูญเสียกำไร ยอดขาย ธุรกิจ หรือรายได้
 • ธุรกิจหยุดชะงัก
 • การสูญเสียเงินที่คาดว่าจะได้หรือเงินที่จะประหยัดได้
 • การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ค่าความนิยม หรือชื่อเสียง หรือ
 • การสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ในทางอ้อมหรือที่เป็นผลสืบเนื่อง

หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริโภค โปรดทราบว่าบริษัทจัดให้มีเว็บไซต์ของเราเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่เพื่อธุรกิจและเป็นการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านตกลงจะไม่ใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ในทางการค้าหรือทางธุรกิจ และบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียธุรกิจ ธุรกิจหยุดชะงัก หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจใดๆ

บริษัทไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เป็นผลจากไวรัส การโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการแบบกระจาย (distributed denial-of-service attack) หรือสิ่งอื่นๆ ที่เป็นอันตรายทางเทคโนโลยี ที่อาจส่งผลเสียหายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ข้อมูลของท่าน หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีกรรมสิทธิ์ อันเนื่องมาจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา หรือจากการที่ท่านดาวน์โหลดเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา หรือบนเว็บไซต์ใดๆ ที่ลิงค์มาที่เว็บไซต์ของเรา

บริษัทไม่รับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการบริการโฮสติ้ง ผู้ให้บริการเซิฟเวอร์หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เครือข่ายโทรศัพท์ หรือการบริการต่างๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์ หรือต่อการบาดเจ็บของผู้ใช้งาน หรือความเสียหายใดๆ ต่อคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ของผู้ใช้งานหรือของบุคคลอื่นใด ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้หรือดาวน์โหลดสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา หรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากการใช้หรือการดาวน์โหลดสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเป็นการทั่วไป

บริษัทสงวนสิทธิในการต่อสู้และควบคุมการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ แต่เพียงผู้เดียว สำหรับการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ดังกล่าวอันเกิดจากการฝ่าฝืนการรับประกันต่างๆ ในประการใดๆ ที่ท่านได้ให้การรับประกันไว้ ซึ่งท่านตกลงจะชดใช้ให้แก่บริษัท (หากท่านเป็นผู้บริโภค ข้อนี้หมายถึงกรณีที่ท่านได้ตกลงว่าท่านจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของบริษัท) และท่านตกลงว่าท่านจะร่วมมือกับบริษัทอย่างเต็มที่เมื่อบริษัทต่อสู้การใช้สิทธิเรียกร้องดังกล่าวข้างต้น

10. ข้อมูลที่ส่งโดยท่าน

หากท่านใช้งานฟีเจอร์ที่อนุญาตให้ท่านสามารถอัพโหลดเนื้อหาให้แก่บริษัทหรืออัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท หรือให้ท่านสามารถติดต่อกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรารายอื่นๆ ได้ ท่านจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายการใช้ในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy)

ท่านรับประกันว่าสิ่งที่ท่านส่งให้แก่บริษัทหรืออัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์ของเราข้างต้นไม่ว่าสิ่งใดๆ ล้วนเป็นไปตามมาตรฐานเหล่านั้น และท่านจะรับผิดต่อบริษัทและจะชดใช้ให้แก่บริษัท สำหรับการกระทำฝ่าฝืนใดๆ ต่อการรับประกันนี้ หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริโภค ข้อนี้หมายความว่า ท่านจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่บริษัทต้องได้รับอันเป็นผลมาจากการกระทำฝ่าฝืนการรับประกันของท่าน บริษัทมีสิทธิในการนำออกเสียซึ่งเนื้อหาหรือสิ่งใดๆ ที่ท่านโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา หากบริษัทเห็นว่า สิ่งต่างๆ ดังกล่าวนั้นไม่เป็นไปตามมาตรฐานเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำหนดไว้ในนโยบายการใช้ในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้ (Acceptable Use Policy) ของบริษัท

เนื้อหาทั้งปวง ไม่ว่าที่โพสต์ให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้หรือโดยการส่งเป็นการส่วนตัว เป็นความรับผิดชอบของบุคคลที่สร้างเนื้อหานั้นขึ้นแต่เพียงผู้เดียว บริษัทอาจไม่ตรวจตราหรือควบคุมเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้งานรายต่างๆ ในเว็บไซต์ของเรา และบริษัทไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้น การใช้หรือการยึดถือในประการใดๆ ตามเนื้อหาหรือสิ่งต่างๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ ที่โพสต์ในเว็บไซต์ของเราหรือที่ท่านได้รับผ่านเว็บไซต์ของเรา เป็นความเสี่ยงของท่าน

บริษัทไม่ได้อนุญาต สนับสนุน รับรอง หรือรับประกันความสมบูรณ์ ความจริงแท้ ความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือของเนื้อหาใดๆ หรือสิ่งต่างๆ อื่นใดที่โพสต์บนเว็บไซต์ของเรา และไม่รับรองความเห็นใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ของเรา ท่านเข้าใจดีว่าในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจพบเนื้อหาที่ท่านไม่พึงพอใจ เป็นอันตราย ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสมในประการอื่น หรือในบางกรณี ท่านอาจพบสิ่งที่โพสต์ที่เป็นการให้ข้อมูลผิดไป หรือที่อาจเป็นการทำให้ท่านเข้าใจผิดไปโดยประการอื่น ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบหรือรับผิดต่อท่านหรือบุคคลภายนอกใดๆ สำหรับเนื้อหาหรือความถูกต้องของสิ่งใดๆ ที่โพสต์โดยท่านหรือผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเรารายอื่นใด หรือต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าในลักษณะใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการใช้เนื้อหาใดๆ หรือสิ่งต่างๆ อื่นใดที่โพสต์ ส่งทางอีเมล์ ส่ง หรือทำให้มีขึ้นโดยประการอื่นบนเว็บไซต์ของเรา

11. สิทธิต่างๆ ที่ท่านอนุญาตให้ใช้สิทธิได้

เว้นแต่จะมีการร้องขอเป็นการเฉพาะ บริษัทไม่ได้ร้องขอหรือประสงค์จะได้รับข้อมูลอันเป็นความลับ ความลับ หรือข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์ใดๆ หรือสิ่งอื่นๆ จากท่านผ่านทางเว็บไซต์ของเรา หรือทางบริการใดๆ ของบริษัท โดยทางอีเมล หรือในวิธีการอื่นใด บริษัทขอให้ท่านกรุณาอย่าส่งสิ่งที่เป็นงานสร้างสรรค์ที่เป็นต้นฉบับใดๆ ให้แก่บริษัท เช่นการออกแบบ ภาพถ่าย ภาพวาด หรืองานศิลปะที่เป็นต้นฉบับที่ท่านคาดหวังจะได้ค่าตอบแทนจากงานนั้น หรือที่ท่านประสงค์จะเก็บไว้ส่วนตัว

หากท่านส่งคำเสนอแนะ ไอเดีย บันทึก ภาพถ่าย ภาพวาด ความคิดรวบยอด (คอนเซ็ปท์) ที่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือข้อมูลอื่นใด (แต่ละสิ่งเรียกว่า “สิ่งที่ท่านส่งมาสิ่งหนึ่ง” และเรียกรวมกันว่า “สิ่งที่ท่านส่งมา”) ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้ร้องขอไม่ให้ท่านส่งสิ่งที่ท่านส่งมา หรือสิ่งที่มีความคิดสร้างสรรค์อื่นๆ ไม่ว่าสิ่งใดๆ โดยที่บริษัทไม่ได้ร้องขอ บริษัทจะดำเนินการเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านส่งมาแต่ละสิ่งเหล่านั้นอย่างสิ่งที่ไม่เป็นความลับหรือสิ่งที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ บริษัทไม่มีหน้าที่ใดๆ ในเรื่องการรักษาความลับเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านส่งมา และบริษัทไม่ต้องรับผิดต่อการใช้หรือการเปิดเผยสิ่งใดๆ ที่ท่านส่งมา บริษัทอาจใช้สิ่งใดๆ ที่ท่านส่งมาโดยไม่มีข้อจำกัดเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การทำซ้ำ การเปิดเผย การส่งต่อ การตีพิมพ์เผยแพร่ การแพร่เสียงแพร่ภาพ หรือการโพสต์ และตามข้อกำหนดฉบับนี้ท่านขอสละ ปลดเปลื้อง และละซึ่งสิทธิเรียกร้องใดๆ โดยไม่อาจเพิกถอนได้ ต่อการที่ว่าการใช้สิ่งที่ท่านส่งมาดังกล่าวโดยประการใดๆ อาจละเมิดสิทธิใดๆ ของท่าน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ธรรมสิทธิ์ สิทธิในความเป็นส่วนตัว กรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิอื่นๆ สิทธิในการทำให้ปรากฏต่อสาธารณชน หรือสิทธิในการได้รับการระบุว่าเป็นเจ้าของสิ่งหนึ่งๆหรือไอเดียต่างๆ

ตามข้อกำหนดฉบับนี้ ท่านขอให้สิทธิแก่บริษัท โดยไม่อาจเพิกถอนได้ แต่ไม่รวมหน้าที่ ในการทำซ้ำ ปรับแต่ง ปรับเปลี่ยน ตีพิมพ์ ให้อนุญาต โพสต์ ขาย แปล รวมไว้ ใช้เป็นต้นแบบเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์งานต่างๆ ใช้ประโยชน์ ออกเป็นหนังสือ หรือสื่อสารต่อสาธารณชน และใช้สิ่งที่ท่านส่งมาในประการอื่น ในสื่อ (media) ใดๆ ทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นที่ทราบอยู่แล้วหรือจะได้ประดิษฐ์ขึ้นภายหลังจากนี้ทุกหนทุกแห่ง ตลอดไป (หรือเป็นระยะเวลานานที่สุดเท่าที่กฎหมายที่บังคับใช้อนุญาต) โดยไม่ต้องให้ค่าสิทธิ หรือค่าตอบแทนใดๆ แก่ท่านหรือโดยไม่ต้องระบุว่าท่านเป็นเจ้าของแต่อย่างใด จากการที่ท่านส่งสิ่งที่ท่านส่งมาเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัทหรือส่งให้แก่บริษัท เป็นการที่ท่านรับประกันและรับรองว่าสิ่งที่ท่านส่งมาดังกล่าวเป็นสิ่งที่ท่านจัดทำขึ้นเป็นคนแรกและไม่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิต่างๆ ของบุคคลภายนอกใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และสิทธิในการทำให้ปรากฎต่อสาธารณชน และ/หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัวใดๆ ท่านตกลงว่าท่านจะรับผิดต่อบริษัทและจะชดใช้ให้แก่บริษัทสำหรับการกระทำฝ่าฝืนใดๆ ต่อการรับประกันนั้น หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่เป็นผู้บริโภค ข้อนี้หมายความว่าท่านจะรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่บริษัทได้รับอันเป็นผลมาจากการที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนการรับประกันของท่าน จะไม่มีการตอบรับหรือส่งคืนสิ่งที่ท่านส่งเข้าสู่เว็บไซต์ของเราและ/หรือให้แก่บริษัท ท่านตกลงและเข้าใจดีว่า บริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องใช้สิ่งใดๆ ที่ท่านส่งเข้าสู่เว็บไซต์ของเราหรือส่งให้แก่บริษัท และท่านไม่มีสิทธิในการบังคับให้มีการใช้ดังกล่าวแต่อย่างใด ตามข้อกำหนดฉบับนี้ท่านรับทราบและตกลงว่าความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับบริษัทไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นความลับ ความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจ หรือความสัมพันธ์ที่มีความพิเศษอื่นๆ และการตัดสินใจของท่านในการส่งสิ่งใดๆ มาให้แก่บริษัท ไม่ได้ทำให้บริษัทอยู่ในฐานะที่แตกต่างไปจากฐานะที่สมาชิกรายอื่นๆ ทั่วไปในสาธารณะพึงมี เกี่ยวกับสิ่งที่ท่านส่งมา

ท่านเข้าใจและยอมรับว่า บริษัทสามารถเข้าถึงไอเดีย การออกแบบ และสิ่งอื่นๆ ได้อย่างกว้างขวาง และมีการส่งไอเดียใหม่ๆ เข้ามาให้บริษัทเสมอ หรือบริษัทมีการพัฒนาไอเดียใหม่ๆ ขึ้นมาโดยพนักงานของบริษัทเองอยู่เสมอ ซึ่งอาจมีไอเดียหลายไอเดียที่อาจแข่งขันกับสิ่งที่ท่านส่งมาได้ หรืออาจคล้ายคลึง หรือเหมือนกับสิ่งที่ท่านส่งมาในเรื่องโครงสร้าง การออกแบบ วัตถุประสงค์ รูปแบบ หรือในแง่มุมอื่นๆ ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะไม่มีสิทธิในการได้รับค่าตอบแทนใดๆ อันเป็นผลมาจากการใช้สิ่งที่คล้ายหรือเหมือนใดๆ ดังกล่าวโดยบริษัท

ประการสุดท้าย ท่านยอมรับว่า สำหรับการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ที่ท่านอาจมีอันเกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นจากการที่บริษัทใช้ประโยชน์หรือที่อ้างว่าเป็นการที่บริษัทใช้ประโยชน์ หรือจากการที่บริษัทใช้สิ่งใดๆ หรือที่อ้างว่าเป็นการที่บริษัทใช้สิ่งใดๆ ที่ท่านนำเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท และ/หรือส่งให้แก่บริษัท ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการนั้น ถ้ามี จะไม่ใช่ความเสียหายที่ไม่สามารถแก้ไขได้ และความเสียหายนั้นจะไม่เพียงพอที่จะทำให้ท่านมีสิทธิโดยประการอื่นใดในการขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามหรือคำสั่งอื่นๆ ให้กระทำการหรืองดเว้นกระทำการ หรือมีสิทธิในประการใดๆ ในการขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามการใช้ประโยชน์ แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ของบริษัท ที่มาจากหรืออ้างว่ามาจากสิ่งดังกล่าวนั้น หรือห้ามการใช้โดยประการอื่นๆ ทั้งนี้ สิทธิและการเยียวยาต่างๆ ของท่านในกรณีใดๆ ดังกล่าวให้จำกัดเฉพาะสิทธิในการได้รับค่าเสียหายเพื่อการเยียวยาความเสียหายเท่านั้น ถ้ามี จากการดำเนินคดีตามกฎหมายเท่านั้น ข้อความในย่อหน้านี้ไม่กระทบสิทธิใดๆ ที่ท่านอาจมีตามกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่คล้ายคลึงกัน เท่าที่ไม่สามารถยกเว้นสิทธิต่างๆ ดังกล่าวนั้นได้

12. ข้อมูลผู้ใช้งาน

ในระหว่างที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา ท่านอาจได้รับการร้องขอให้ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัท เช่น ข้อมูลต่อไปนี้ของท่าน กล่าวคือ ชื่อและนามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ (ข้อมูลดังกล่าวต่อไปนี้เรียกว่า “ข้อมูลผู้ใช้งาน”) การเก็บข้อมูลผู้ใช้งานและนโยบายของบริษัทว่าด้วยการใช้ข้อมูลผู้ใช้งานดังกล่าว มีอยู่ในนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ของบริษัท

ท่านยอมรับและตกลงว่าท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความถูกต้องและเนื้อหาของข้อมูลผู้ใช้งาน

13. การจำกัด การระงับ และการยกเลิก

บริษัทอาจจำกัด ระงับ หรือยกเลิกการเข้าถึงเว็บไซต์ของเราโดยท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน (รวมถึงสิทธิในการไม่ให้ท่านใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน) และ/หรือความสามารถของท่านในการใช้บริการใดๆ ของเว็บไซต์ของเรา รวมถึงบริการเชิงโต้ตอบ (interactive) ต่างๆ โดยบอกกล่าวหรือไม่ก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือไม่มีเหตุผลแต่ประการใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะหากบริษัทเชื่อว่าท่านได้กระทำการฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ ไม่ว่าเวลาใด การจำกัด การระงับ และการยกเลิกใดๆ ดังกล่าวจะไม่ทำให้บริษัทเสื่อมสิทธิต่างๆ ใดๆ ที่บริษัทอาจมีต่อท่านเกี่ยวกับการที่ท่านฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ โปรดทราบว่า บริษัทมีความสามารถที่จะทำการสืบค้นกลับไปเพื่อทราบที่อยู่ไอพี (IP address) ของท่านได้ และหากจำเป็น บริษัทสามารถติดต่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ของท่านได้ ในกรณีมีเหตุการณ์ที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ บริษัทจะตัดสินเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดฉบับนี้ของท่านโดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว และการตัดสินของบริษัทถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพัน และไม่อาจโต้แย้งหรืออุทธรณ์ได้

14. การส่งเสริมการขาย

เว็บไซต์ของเราอาจเสนอการชิงโชค การประกวด หรือการส่งเสริมการขายอื่นๆ ที่กำหนดให้ท่านส่งสิ่งต่างๆหรือข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านเองขึ้นเป็นครั้งคราว โปรดทราบว่านอกเหนือไปจากการอธิบายเกี่ยวกับการชิงโชค การประกวด หรือการส่งเสริมการขายนั้น การชิงโชค การประกวด หรือการส่งเสริมการขายที่จัดให้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราอาจจะและบ่อยครั้งที่จะมีการใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่แตกต่างกัน ที่อาจระบุข้อกำหนดเกี่ยวกับการมีสิทธิเข้าร่วม เช่นอายุ หรือข้อจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับเกี่ยวกับการใช้งานสิ่งที่ท่านจะส่งเข้ามา ตลอดจนมีการเปิดเผยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่อาจมีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ ท่านเป็นผู้รับผิดชอบต่อการอ่านกฎเกณฑ์เหล่านั้นเพื่อตัดสินใจว่าท่านต้องการ และท่านมีสิทธิในการร่วม ลงทะเบียน และ/หรือเข้าร่วมหรือไม่ จากการที่ท่านได้เข้าร่วมชิงโชค ประกวดใดๆ หรือร่วมในการส่งเสริมการขายอื่นใด เป็นการที่ท่านให้การตกลงว่าท่านจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าวและตามคำตัดสินต่างๆ ของผู้สนับสนุนตามที่ระบุไว้เหล่านั้น ซึ่งถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันในทุกประการ

15. ข้อสัญญาอื่นๆ

ข้อกำหนดฉบับนี้ รวมถึง นโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและคุกกี้ และนโยบายการใช้งานในลักษณะที่ยอมรับได้ของบริษัท เป็นข้อตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างท่านกับบริษัทเกี่ยวกับสาระสำคัญของข้อกำหนดนั้น และใช้แทนคำสัญญา คำรับรอง ข้อตกลง คำแถลง และความเข้าใจต่างๆ ใดๆ ทั้งปวงที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ระหว่างท่านกับบริษัท การที่บริษัทไม่ใช้หรือบังคับสิทธิหรือข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดฉบับนี้ไม่เป็นการสละสิทธิหรือข้อกำหนดดังกล่าว หากศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งว่าข้อกำหนดข้อใดๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้ไม่สามารถใช้บังคับได้หรือไม่มีผลบังคับใช้ คู่สัญญาตกลงว่าศาลควรพยายามตีความข้อกำหนดข้อนั้นๆ ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของคู่สัญญาตามที่สะท้อนอยู่ในถ้อยคำที่ใช้ในข้อกำหนดข้อนั้นๆ และข้อสัญญาอื่นๆ ของข้อกำหนดนี้ให้ยังคงมีผลและใช้บังคับได้เต็มที่ ท่านไม่สามารถโอนสิทธิหรือหน้าที่ต่างๆ ตามข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่ผู้ใด บริษัทอาจยอมโอนหรือให้สิทธิและหน้าที่ต่างๆ ของบริษัทเกี่ยวกับข้อกำหนดฉบับนี้ให้แก่บุคคลภายนอกได้

16. กฎหมายและเขตอำนาจ

ศาลอังกฤษไม่ใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงแห่งเดียวเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากหรือที่เกี่ยวข้องกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา โดยบริษัทสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับท่านเกี่ยวกับการฝ่าฝืนข้อกำหนดฉบับนี้ในประเทศของท่านหรือในประเทศอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดฉบับนี้และข้อพิพาทหรือสิทธิเรียกร้องใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้ หรือสาระสำคัญของข้อกำหนดฉบับนี้ หรือการจัดทำข้อกำหนดฉบับนี้  (รวมทั้งข้อพิพาทหรือการเรียกร้องสิทธิ) ให้อยู่ภายใต้บังคับและตีความตามกฎหมายแห่งอังกฤษและเวลส์

17. ข้อมูลการติดต่อ

De Beers Forevermark Limited เลขที่ 17 ชาร์เตอร์เฮ้าส์สตรีท ลอนดอน EC1N 6RA อีเมล support@forevermark.com

เครื่องหมาย Forevermark™ เครื่องหมาย  A Diamond is Forever™ เครื่องหมาย Forevermark Setting® และเครื่องหมาย Encordia™ เป็นเครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท The De Beers Group of Companies

นโยบายการใช้งานในลักษณะที่ยอมรับได้

นโยบายการใช้งานในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้ฉบับนี้กำหนดข้อกำหนดต่างๆ ระหว่างท่านกับบริษัทเกี่ยวกับการที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา นโยบายการใช้งานในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้ฉบับนี้ใช้กับผู้ใช้งานและผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัททุกราย การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราหมายความว่าท่านยอมรับ และตกลงผูกพันตนตามนโยบายทุกข้อในนโยบายการใช้งานในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้ฉบับนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและนโยบายเรื่องคุกกี้ของบริษัท) ซึ่งใช้ประกอบข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ของบริษัท

1. ข้อห้ามการใช้งาน

ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ท่านไม่สามารถใช้เว็บไซต์ของเราในลักษณะต่อไปนี้

 • ในประการใดๆ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ ของท้องถิ่น ในประเทศ หรือระหว่าง
   ประเทศที่ใช้บังคับ
 • ในประการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือในลักษณะหลอกลวง หรือมีวัตถุประสงค์หรือผลใดๆ ที่ไม่ชอบ
   ด้วยกฎหมายหรือในลักษณะหลอกลวง
 • ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เยาว์หรือพยายามทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เยาว์ไม่ว่าในประการใด
 • ใช้เพื่อส่ง หรือเพื่อรับ อัพโหลด ดาวน์โหลด ใช้ หรือใช้ซ้ำสิ่งใดๆ ทั้งที่ทราบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทในเรื่องเนื้อหา กรุณาอ้างอิงข้อกำหนดของการใช้เว็บไซต์ของบริษัท และนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวและนโยบายเรื่องคุกกี้ของบริษัท
 • ใช้ในการส่ง หรือจัดหาให้มีการส่งสิ่งที่ใช้ในการโฆษณาหรือส่งเสริมการขายใดๆ ที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอให้ส่งให้หรือที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือการร้องขอในรูปแบบอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (สแปม)งบริษัท กรุณาอ้างอิงข้อกำหนดของการใช้เว็บไซต์ของบริษะะ ในนก
 • ใช้ในการส่งข้อมูลใดๆ หรือส่งหรืออัพโหลดสิ่งใดๆ ทั้งที่ทราบว่ามีไวรัส ม้าโทรจัน (Trojan horses) เวิร์ม (worms) การสร้างความเสียหายเมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่ง (time bombs) โปรแกรมที่สามารถจดจำแป้นที่กดลงไปจากคีย์บอร์ด (keystroke logger) สปายแวร์ แอดแวร์ หรือโปรแกรมหรือรหัสคอมพิวเตอร์ที่มีอันตรายอื่นใดที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ใดๆ
 • ใช้ในการโฮสต์ แสดง อัพโหลด ปรับเปลี่ยน สื่อสาร เผยแพร่ ส่ง อัพเดท หรือแชร์ข้อมูลใดๆ หรือผลิตภัณฑ์/สินค้า/วัตถุใดๆ ที่ (เอ) เป็นของบุคคลอื่นและท่านไม่มีสิทธิใดๆ ในสิ่งนั้น และ/หรือ (บี) เป็นเท็จ ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่ถูกต้อง

ท่านตกลงอีกด้วยว่า

 • ท่านจะไม่ผลิตซ้ำ ทำซ้ำ ทำสำเนา หรือขายต่อ ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ของเราอันเป็นการขัดต่อข้อกำหนดข้อใดๆ ในข้อกำหนดฉบับนี้
 • ท่านจะไม่เข้าถึง เข้าไปยุ่งเกี่ยว ทำลาย หรือทำให้เกิดการหยุดชะงัก เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต กล่าวคือ
            •  ส่วนใดๆ ของเว็บไซต์ของเรา
            •  อุปกรณ์หรือเครือข่ายใดๆ ที่เป็นที่เก็บเว็บไซต์ของเรา
            •  ซอฟต์แวร์ใดๆ ที่ใช้เพื่อให้สามารถจัดเว็บไซต์ของเราให้ใช้ได้
            •  อุปกรณ์ หรือเครือข่าย หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่บุคคลภายนอกใดๆ เป็นเจ้าของหรือใช้

2. การบริการเชิงโต้ตอบ (INTERACTIVE SERVICES)
บริษัทอาจให้บริการเชิงโต้ตอบบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งต่อไปนี้

 • ห้องสนทนา
 • กระดานข่าวสาร
 • ฟังก์ชันการทำงานที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาได้ (การบริการเชิงโต้ตอบ)

กรณีที่บริษัทให้บริการเชิงโต้ตอบใดๆ บริษัทจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ท่านเกี่ยวกับประเภทของการบริการที่บริษัทเสนอให้ ว่าจะมีการควบคุมหรือไม่ และจะใช้การควบคุมในรูปแบบใด (รวมถึงจะใช้บุคคลควบคุมหรือใช้วิธีการทางเทคนิคควบคุม)

บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้การควบคุมสำหรับบริการที่เกี่ยวข้องหรือไม่ (รวมถึงจะใช้การควบคุมในประเภทใด) เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ เหล่านั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีหน้าที่ที่จะต้องดูแล ตรวจตรา หรือควบคุมบริการเชิงโต้ตอบใดๆ ที่บริษัทจัดให้บนเว็บไซต์ของเรา และบริษัทยกเว้นความรับผิดของบริษัทโดยชัดแจ้ง สำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการเชิงโต้ตอบใดๆ โดยผู้ใช้งาน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหา ไม่ว่าการบริการนั้นจะมีการควบคุมหรือไม่ ท่านเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้บริการเชิงโต้ตอบดังกล่าวโดยตัวท่านเอง

ผู้เยาว์ต้องได้รับความยินยอมในการใช้บริการเชิงโต้ตอบใดๆ ของบริษัท จากบิดามารดา หรือผู้ปกครองของผู้เยาว์ บริษัทขอให้คำแนะนำแก่บิดามารดาผู้ซึ่งอนุญาตให้บุตรหลานของตนใช้บริการเชิงโต้ตอบว่า การสื่อสารกับบุตรหลานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สื่อออนไลน์เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง เนื่องจากการควบคุมอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ผู้เยาว์ซึ่งใช้บริการเชิงโต้ตอบใดๆ ควรระลึกเสมอว่ามีความเสี่ยงใดๆบ้างที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองได้ กรณีที่บริษัททำการควบคุมการบริการเชิงโต้ตอบ โดยปกติแล้วบริษัทจะจัดเครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อผู้ควบคุมให้กับท่านกรณีมีข้อกังวลหรือปัญหาเกิดขึ้น

3. มาตรฐานในเรื่องเนื้อหา

มาตรฐานในเรื่องเนื้อหาต่อไปนี้ ใช้กับสิ่งใดๆ ทั้งปวงที่ท่านนำเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา (เนื้อหาที่ท่านนำเข้าสู่เว็บไซต์) และใช้กับบริการเชิงโต้ตอบใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของเรา

ท่านต้องปฏิบัติตามมาตรฐานต่อไปนี้ทั้งตามเจตนารมณ์และตามที่กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มาตรฐานนี้ใช้กับเนื้อหาที่ท่านนำเข้าสู่เว็บไซต์ไม่ว่าส่วนใดๆ แต่ละส่วนหรือทั้งหมด

เนื้อหาที่ท่านนำเข้าสู่เว็บไซต์จะต้องมีลักษณะต่อไปนี้

 • มีความถูกต้อง (หากเป็นการระบุข้อเท็จจริง)
 • มีความน่าเชื่อถือ (หากเป็นการระบุข้อคิดเห็น)
 • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศที่ทำการโพสต์เนื้อหาเหล่านั้น

เนื้อหาที่ท่านนำเข้าสู่เว็บไซต์จะต้องไม่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีสิ่งใดๆ ที่เป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลใดก็ตาม
 • มีสิ่งใดๆ ที่ลามกอนาจาร ไม่น่าพึงพอใจ แสดงความเกลียดชัง หรือยั่วยุ
 • เป็นการส่งเสริมเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง
 • เป็นการส่งเสริมความรุนแรง
 • เป็นการส่งเสริมการเลือกปฏิบัติตามเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สัญชาติ ความบกพร่องทางร่างกาย เพศวิถี หรืออายุ
 • ละเมิดสิทธิในสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ฐานข้อมูลใดๆ หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น
 • มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นการหลอกลวงผู้อื่น
 • จัดทำขึ้นโดยเป็นการกระทำฝ่าฝืนหน้าที่ใดๆ ตามกฎหมายที่ท่านมีต่อบุคคลภายนอก เช่นหน้าที่ตาม สัญญา หรือหน้าที่ในการรักษาความลับ
 • ส่งเสริมการกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย
 • เป็นการคุกคาม ล่วงละเมิด หรือละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ ไม่สะดวก หรือทำให้เกิดความวิตกกังวลโดยไม่มีเหตุอันจำเป็น
 • อาจเป็นการล่วงละเมิดบุคคลอื่นใด หรือทำให้บุคคลอื่นใดไม่พอใจ อับอาย ตกใจ หรือเกิดความรำคาญ
 • นำไปใช้เพื่อแสดงตัวตนเป็นบุคคลใดๆ หรือทำให้บุคคลใดๆ เข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวตนของท่านหรือ เข้าใจผิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของบุคคลใดๆ กับท่าน
 • ทำให้รับรู้ว่าเนื้อหานั้นสร้างขึ้นโดยบริษัท ซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น
 • สนับสนุน ส่งเสริม หรือช่วยเหลือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ (ยกตัวอย่าง) เช่น การละเมิดลิขสิทธิ์ หรือการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์

4. การระงับและการยกเลิก

บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจของบริษัทว่าจากการที่ท่านใช้เว็บไซต์ของเรา มีการกระทำผิดนโยบายการใช้งานในลักษณะที่ยอมรับได้หรือไม่ เมื่อเกิดเหตุที่มีการกระทำฝ่าฝืนนโยบายนี้ บริษัทจะดำเนินการตามที่บริษัทเห็นสมควร

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายการใช้งานในลักษณะที่ยอมรับได้นโยบายนี้ เป็นการกระทำผิดข้อกำหนดฉบับนี้ในสาระสำคัญ ซึ่งท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์ของเราตามข้อกำหนดนี้ และอาจส่งผลให้บริษัทต้องดำเนินการใดๆ หรือทุกประการต่อไปนี้

 • เพิกถอนสิทธิของท่านในการใช้เว็บไซต์ของเราทันที หรือชั่วคราว หรืออย่างถาวร
 •  นำสิ่งใดๆ ที่ท่านโพสต์หรือสิ่งใดๆ ที่ท่านอัพโหลดเข้าสู่เว็บไซต์ของเราออกไปในทันที ชั่วคราว หรือ อย่างถาวร
 • ออกหนังสือเตือนถึงท่าน
 • ดำเนินคดีกับท่านเพื่อให้ท่านชดใช้ค่าใช้จ่ายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องคำนึงถึงความได้สัดส่วน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าใช้จ่ายทางการดำเนินการและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามเหตุผลอัน สมควร) อันเป็นผลจากการกระทำฝ่าฝืนดังกล่าว (หากท่านเป็นผู้บริโภค ข้อนี้หมายความว่าท่านจะ รับผิดชอบต่อความสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทั้งปวงของบริษัท)
 • ดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดกับท่าน
 • การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับสิทธิตามกฎหมายตามที่บริษัทเห็นสมควรว่ามีความจำเป็น

บริษัทไม่ต้องรับผิดในกรณีที่มีการดำเนินคดีสำหรับการกระทำผิดนโยบายการใช้งานในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้นี้ การดำเนินการต่างๆ ที่ระบุในนโยบายนี้ไม่ได้มีจำกัดเพียงเท่านี้ และบริษัทอาจดำเนินการประการอื่นๆ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการใช้งานในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้

บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบายการใช้งานในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้นี้ได้ตลอดเวลา โดยการแก้ไขรายละเอียดในหน้าเพจนี้ และจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา และการที่ท่านยังคงใช้งานเว็บไซต์ของเราต่อไป หลังจากที่ได้มีการประกาศนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวบนเว็บไซต์ของเราจะถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขดังกล่าวนั้นแล้ว กรุณาตรวจสอบหน้าเพจนี้อยู่เป็นประจำเพื่อที่ท่านจะได้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เราได้เปลี่ยนแปลงแก้ไข เนื่องจากข้อกำหนดเหล่านี้มีผลผูกพันท่านตามกฎหมาย ข้อกำหนดบางข้อในนโยบายการใช้งานในลักษณะที่เป็นที่ยอมรับได้ฉบับนี้อาจใช้แทนข้อกำหนดหรือประกาศต่างๆ ที่ประกาศไว้ที่อื่นๆ ในเว็บไซต์ของเรา